Menu

Regulamin korzystania z usług

Szanowni Klienci!

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty gabinetu kosmetologii i gabinetu masażu.

 

Regulamin świadczenia usług w Morze Możliwości Kosmetycznym Spa, mieszczącym się
w Koszalinie przy ul. Krzywoustego 2/1:

 

Akceptacja regulaminu
§ 1

Klienci Morza Możliwości Kosmetycznego Spa są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty Kosmetycznego Spa oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
Bezpieczeństwo podczas zabiegów
§ 2

Morze Możliwości Kosmetyczne Spa świadczy usługi przy ul. Krzywoustego 2/1 w Koszalinie w godzinach ruchomych, dostosowanych do naszych klientów, także w niektóre soboty i niedziele.
Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi w pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

Do zabiegów z przerwaniem ciągłości naskórka używane są zawsze materiały jednorazowego użytku.

W przypadku zabiegów z przerwaniem ciągłości naskórka używane są tylko certyfikowane produkty medyczne przeznaczone do tego celu.

W Kosmetycznym Spa mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

Pracownicy gabinetu utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.

W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.

Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączenie od świadczenia usług w gabinecie do czasu wyleczenia.

Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów gabinetu.
Pracownicy gabinetu są zobowiązanie do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

W gabinecie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik gabinetu porządkuje stanowisko pracy.

W gabinecie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik gabinetu porządkuje stanowisko pracy.
Przeciwwskazania do zabiegów i działania niepożądane
§ 3

Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba).

Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

Brak informacji ze strony klienta oznacza niezmienny stan zdrowia i brak przeciwwskazań do zabiegu.

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Morza Możliwości Kosmetycznego Spa za przeprowadzony zabieg.
W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

Morze Możliwości Kosmetyczne Spa nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru lub gdy klient ich zapomni.
Zakazy i nakazy
§ 4

Na terenie całego gabinetu Morze Możliwości Kosmetyczne Spa obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

W gabinecie podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
Podczas wykonywania zabiegów kosmetologii estetycznej nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.

Zobowiązuję się do stosowania zaleceń pozabiegowych, których udzieli mi personel Kosmetycznego Spa.

Zobowiązuje się do stosowania odpowiednich preparatów pozabiegowych zaleconych przez personel.

Zdaję sobie sprawę , że moje efekty zabiegowe mogą różnić się od efektów innych klientów, gdyż wynika to z predyspozycji indywidualnych.

Oczekiwany efekt zabiegowy zależny jest od stosowania się do zaleceń pozabiegowych oraz przestrzegania zasad zdrowego stylu życia.

Każdy efekt zabiegowy oceniany jest indywidualnie.
Cennik i promocje
§ 5

Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie i na stronie www. O wszystkich cenach na życzenie klient jest również poinformowany przed zabiegiem.

W przypadku braku możliwości płatności terminalem płatniczym klient zostaje o tym poinformowany, w przypadku sytuacji losowych znajdujemy rozwiązanie dogodne dla obu stron.
Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.

Nie ma możliwości rozkładania zabiegów/karnetów/bonów na raty.

Żadne promocje nie łączą się ze sobą.

KARNETY

W momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.

Karnety są ważne 3 MIESIĄCE zgodnie z zapisem na karnecie. Ważność karnetu jest liczona od momentu wykonania pierwszego zabiegu.

Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie stanowi precedensu dla innych.

W przypadku dużego obłożenia gabinetu i chęci ze strony klienta do umówienia wszystkich zabiegów/rezerwacji terminów z karnetu do przodu, należy dokonać wpłaty 100%.

W przypadku nie wykorzystania przez klienta wszystkich zabiegów z karnetu w okresie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia reszta zabiegów przepada.

Nie ma możliwości zwrotu pozostałej wartości zabiegów ani zamiany na inne zabiegi.
Karnet można przekazać dla innej osoby.

Nie ma możliwości rozkładania karnetu na raty.

Nie ma możliwości wymiany pakietu/karnetu zabiegowego na karnet innych usług (np. karnetu na mikrodermabrazję nie można wymienić na zabiegi Meder).

Wyjątkowe sytuacje zdrowotne i losowe będą rozpatrywane indywidualne i nie mogą być brane pod uwagę przez innych klientów.

Klient zobowiązany jest do noszenia karnetu (jeśli taki mu wydano) na każdą wizytę.

BONY UPOMINKOWE

Bony ważne są 3 miesiące od dokonania jego zabiegu, w tym czasie należy zadzwonić i umówić wizytę.

Bon może być wykorzystany przez dowolnie obdarowaną osobę.

Bon można wykorzystać na dowolną usługę/preparat detaliczny lub dopłacić do droższej usługi.
W przypadku dokładnie sprecyzowanej usługi na bonie nie można wymienić jej na inną, np. bon na zabieg na twarz nie może być wykorzystany na zabieg na ciało.

Bon na produkt detaliczny nie może być zamieniony na usługę w gabinecie.

Na bonie rozróżniamy: usługę kosmetyczną, usługę kosmetologii/medycyny estetycznej, stylizację paznokci/ usługi fizjoterapeutyczne/produkt detaliczny - w takim przypadku usługi te nie mogą być wymieniane.

Wyjątkowe sytuacje zdrowotne i losowe będą rozpatrywane indywidualne i nie mogą być brane pod uwagę przez innych klientów.

Nie ma możliwości wymiany bonu na gotówkę lub zwrotu różnicy kwoty pomiędzy wartością bonu a usługą.

Klient zobowiązany jest do oddania bonu w momencie płatności/rozliczenia.

BRAK ODWOŁANIA ZAREZERWOWANEGO TERMINU

W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu rabatowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany, jednak dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych.

Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms.

Próba połączenia telefonicznego/ lub wiadomości sms musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu pod numerem 510-231-647 gdy mówimy o usługach masażiązuje jeden numer telefonu dla połączeń i sms-ów: ….skuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów.

W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie poprzez wcześniejsze opłacenie zabiegu w wysokości 50% jego wartości (na podany nr konta lub osobiście w gabinecie).

W przypadku opłacenia 50% wartości zabiegu a nie odbycia się go z winy klienta/ braku klienta wpłacona kwota jest bezzwrotna.

W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów.

W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms pod numer 791-11-46-45 z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie.

W przypqdku nie stawienia się na wizytę kontrolną/pozabiegową (wina ze strony klienta/ brak powiadomienia) druga ustalona wizyta kontrolna/pozabiegowa jest płatna 100zł

SPÓŹNIENIA

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić w przypadku gdy spóźnienie klienta będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.

W przypadku braku możliwości wykonania zabiegu ze względu na zbyt duży okres spóźnienia konieczne jest ustalenie nowego terminu.

W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych, chyba że klient będzie sobie życzył inaczej.

ZMIANA TERMINU WIZYTY PRZEZ GABINET

Gabinet zastrzega sobie w sytuacjach wyjątkowych prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani.

W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.
Reklamacje / zażalenia
§ 6

Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie na wniosku reklamacyjnym dostępnym w gabinecie osobiście.

Indywidualne reklamacje, zażalenia możliwe są osobiście w każdy poniedziałek po ówcześniejszym ustaleniu terminu pod 510zpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.

Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.

Za pozytywne rozpatrzenie reklamacji uznaje się naprawę wady lub w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa zwrot pieniędzy.

Uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego w w formie gotówki – z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki lub przelewem na konto bankowe podane przez reklamującego na piśmie.
Pozostałe ustalenia
§ 7

Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i wykształcenia i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.

Wizyty niedzielne lup w tygodniu po godzinie 22:00 są wykonywane po wcześniejszym ustaleniu z personelem gabinetu (lub pod numerem ) i są płatne +100%.

Korzystając z usług zgadzam się jednocześnie na przetwarzanie moich danych osobowych w oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.

Zgadzam się na publikację zdjęć okolicy zabiegowej bez publikacji moich danych oraz w przypadku twarzy czy miejsc charakterystycznych tylko dla mnie (tatuaże, znamiona) na ich publikację w momencie zasłonięcia wyżej wymienionych cech.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.